Årsmöte 2021

Den 5 juni kl 16.00 hölls årets årsmöte för Lovö Fiber.

2021 skulle stängas och planer för 2022 smidas. Nedan finner du en sammanställning över mötet.

Detta hände på årsmötet.
Lovö Fiber höll årsmöte på Rörby Gård, söndagen den 5 juni.
 Efter en introduktion så avhandlades årsmötet genom att ordförande Patrik Sandberg öppnade årsmötet.
– Till mötets ordförande valdes därefter Patrik Sandberg och som sekreterare valdes Mats Tenger.
– Röstlängden godkändes 
– Till justerare valdes Hans Enocson.
– Beslut att stämman utlysts i behörig ordning togs.
– Dagordningen fastställdes.
– Patrik informerade om processen kring bredbandsnätet.
– Rolf Grönstedt föredrog årsredovisningen.
– Revisor Gunilla Åsberg lämnade genom ombud, revisorsberättelsen utan anmärkning.
– Beslut togs om fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av årets vinst, dessa överförs i ny räkning.
– Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
– Inget arvode kommer att utgå till styrelsen.
– Medlemsavgiften för kommande år fastställdes till 200 kr för 2023.
– Beslöts att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 2 suppleanter.
– Till ordförande omvaldes Patrik Sandberg (1 år), Hans Enocson (2 år), Mats Tenger och Eva Perninge har 1 år kvar som ledamöter och till suppleant valdes Carl Horn (2 år), samt Philip Arnell som har 1 år kvar. Rolf Grönstedt avböjde omval.
– Som revisor omvaldes Gunilla Åsberg och Bo Liljegren som suppleant.
– Billy Söderberg sitter kvar som valberedning.
– Inom punkten övriga frågor, avtackades Rolf Grönstedt för hans styrelsearbete i Lovö Fiber.
– Och mötet avslutades av Patrik Sandberg.

Efter mötets slut så presenterades den plan över fiberlösning på Lovön som på senare tid har tagit form, där många deltagare visade stort intresse.

Bitnami